Sign In

 USB’s vision, mission and values

Vis​​​ion

Globally distinguished as the business knowledge partner in Africa ​

Miss​​ion

We develop responsible leaders through well-grounded business education and research

Value com​​mitments

 • Integrity: We are accountable and earn the trust and respect of all our stakeholders 
 • Inclusivity: We celebrate diversity and enhance inclusivity
 • Innovation:  We foster critical thinking and application
 • Engagement: We shape business thinking and interact with wider society to promote the public good
 • Excellence: We benchmark against the best and exceed expectations
 • Sustainability: We act to ensure economic, social and ecological well-being


V​​isie

Wêreldwyd onderskei as dié sakekennis-vennoot in Afrika​

Mi​ssie

Ons ontwikkel verantwoordelike leiers deur goed onderlegde sakeopleiding en navorsing

Wa​ardes

 • Integriteit: Ons is verantwoordelik en ons verwerf die vertroue en respek van al ons belangegroepe
 • Inklusiwiteit: Ons vier diversiteit en versterk inklusiwiteit
 • Innovasie: Ons bevorder kritiese denke en die toepassing daarvan
 • Betrokkenheid: Ons vorm sakedenke en werk saam met die breër samelewing om openbare belange te bevorder
 • Uitnemendheid: Ons meet onsself teenoor die beste en oortref verwagtinge
 • Volhoubaarheid: Ons werk om ekonomiese, sosiale en ekologiese welstand te verseker


Umbono

Ukwaziwa ilizwe jikelele njengoyena mahlulelane kwezolwazi loshishino eAfrika​

Ub​izo

Siphuhlisa iinkokeli ezithembekileyo ngemfundiso yoshishino nophando oluzinzileyo ​

Iinq​obo

 • Ubulungisa: Sinomthwalo yaye sizuza ithemba nentlonipho yamahlulelane ethu onke
 • Ukuquka: Sibhiyozela ukungafani yaye sikhulisa ukuquka
 • Ukungenisa izinto ezintsha: Sikhuthaza ukucinga okuhlaba amadlala nokusetyenziswa kwezinto ezifundiweyo
 • Uqhagamshelo: Sibumba ukucinga ngoshishino yaye sabelana nomphakathi jikelele ekuxhaseni ukulunga kuka wonke-wonke
 • Okuncamisileyo: Sizithelekisa nabaphezulu yaye sigqitha imilinganiselo
 • Ukupheleliswa: Senza ukuze uqoqosho, intlalo nendalo ziphile​

​​​